Gebruiksvoorwaarden


Neem de Voorwaarden aandachtig door.
Deze gebruiksvoorwaarden alsook de Algemene Verkoopsvoorwaarden (samen “de Voorwaarden”) kunnen gewijzigd zijn na uw laatste bezoek aan de Website. Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de Website.


www.pluys.eu (“de Website”) is eigendom van Hengelsport Pluys BV, handeldrijvend onder de benaming “Hengelsport Pluys”, met vestiging te 2560 Nijlen ,Albertkanaalstraat 30 en wordt momenteel gratis aangeboden aan gebruikers die akkoord gaan met de Voorwaarden. Hengelsport Pluys behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar beleid en de Voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen. Gebruikers die inbreuk maken op de Voorwaarden zullen voortaan worden geweigerd en mogen geen gebruik meer maken van de Website. Gebruikers dienen de Voorwaarden geregeld te bekijken en door gebruik van de Website na een aanpassing van de Voorwaarden, gaat gebruiker akkoord met de gewijzigde Voorwaarden, ongeacht of gebruiker ze al dan niet heeft gelezen.


GEBRUIKERS

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of religie.
Hengelsport Pluys wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaags internetgebruik van hun minderjarige kinderen. Hengelsport Pluys stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te cree╠łren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerp van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen. Daarom zal het voor minderjarigen slechts mogelijk zijn gebruik te maken van de Website nadat de ouders/voogd de registratie voor hen voltooien. HengelsportPluys nodigt de ouders uit om ook na deze registratie steeds een oogje in het zeil te houden telkens wanneer de minderjarigen gebruik maken van de Website alsook het internet in het algemeen.
Hengelsport Pluys gaat er dan ook van uit dat eventuele aankopen die gedaan worden via de Website, gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/voogd.


AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

De inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot het design, de teksten, afbeeldingen en de selectie en weergave daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle handelsmerken, productnamen, handelsnamen, logo’s en icoontjes die op de
Website voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De Website en de inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, posts, audio- en video clips (de "Inhoud") zijn het intellectuele ´┐╝eigendom van Hengelsport Pluys en aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers dan wel derden en zijn wettelijk beschermd tegen het ongeautoriseerde gebruik, kopie╠łren en openbaren van deze Inhoud door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere wetgeving betreffende intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om de Inhoud te kopie╠łren, na te maken, verzenden, posten, of op welke andere manier dan ook te distribueren of openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hengelsport Pluys . Het is desalniettemin toegestaan om delen van de Website op papier af te drukken met het doel om een order bij Hengelsport Pluys te plaatsen of aanspraak te maken op een actie(voorwaarde). Het afdrukken van de Inhoud voor enig ander doeleinde , of het kopie╠łren van de Inhoud voor het gebruik op een andere Website, of het aanpassen, verspreiden of namaken van Inhoud, of het gebruik van de Inhoud voor welk ander doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Hengelsport Pluys , vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hengelsport Pluys of derde partijen.


LINKS

Hengelsport Pluys is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige onafhankelijke Website die aan de Website is gelinkt. Een dergelijke link wordt voor uw gemak mogelijk aangeboden en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. Enige andere Website die wordt bezocht via (een mogelijke link van) de Website is onafhankelijk van Hengelsport Pluys en Hengelsport Pluys heeft geen controle over de inhoud ervan. De aanwezigheid van een link op de Website betekent niet dat Hengelsport Pluys die Website goedkeurt of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die Website accepteert. In geen geval mag een verwijzing naar een derde partij of een product of dienst van een derde partij worden opgevat als een goedkeuring van Hengelsport Pluys met betrekking tot deze derde partij of het product of de dienst van deze derde partij.


PRIVACY

Hengelsport Pluys vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Om meer te weten te komen over het privacy beleid van Hengelsport Pluys, verwijzen we u naar onze Privacy Policy


INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN

Om het kopen van producten van Hengelsport Pluys gemakkelijker en comfortabeler te maken, biedt Hengelsport Pluys een zogeheten "omni-channel" koopervaring. Afhankelijk van het kanaal dat u kiest, zoals winkel, webwinkel, catalogi of gewoon per e-mail of via telefoon, kunnen de prijzen enigszins van elkaar afwijken en zijn altijd onderhevig aan verandering. Beschikbaarheid en prijzen van producten op de Website (of een ander kanaal) kunnen verschillen op basis van uw locatie. Prijzen zoals weergegeven op de Website zijn van toepassing op producten en diensten op de Website. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder andere aankondiging worden gewijzigd. Het is ons doel om alle prijzen op de Website accuraat weer te geven; echter, vanwege de technische verschillen in de apparatuur van onze klanten, kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren voor verschillen in de afbeeldingen van de producten ten aanzien van vorm, omvang en kleur van het product.

´┐╝De bevestigingsemail van Hengelsport Pluys ten aanzien van uw bestelling vormt enkel een bevestiging dat we uw order hebben ontvangen en vormt geen acceptatie van de order. We behouden het recht voor om de hoeveelheid van de aangeboden producten te limiteren, of om een (ver)koop te weigeren/verbieden, inclusief doch niet beperkt tot de verkoop aan wederverkopers.


GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U gaat akkoord dat u zich zal onthouden van: (i) het verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens, via of door de Website, dat is of door Hengelsport Pluys wordt beschouwd als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of etnisch hatelijk of anderszins verwerpelijk; (ii) het (proberen te)verzenden van enig "virus", "Trojaans paard" of ander middel dat software vernietigt of beschadigt; (iii) het bewust of onbewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving, nationaal of internationaal; en (iv) het maken van inbreuk op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.


VRIJWARING

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord Hengelsport Pluys te vrijwaren voor enige en alle vorderingen, schade, verlies en aansprakelijkheden (inclusief (buiten)gerechtelijke kosten en advocatenkosten) die door hen worden opgelopen uit hoofde van of in verband met uw schending van de Voorwaarden (inclusief, zonder enige beperking, vorderingen van derden voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). In dergelijke gevallen stemt u bij deze in om zo volledig als mogelijk mee te werken aan de verdediging tegen een dergelijke vordering. Hengelsport Pluys behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op te eisen van een dergelijke zaak die door deze vrijwaring door u wordt gedekt.


UITSLUITING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hengelsport Pluys geeft geen garanties of doet geen toezeggingen, impliciet of expliciet, ten aanzien van (1) het functioneren van de Website, (2) de kwaliteit, juistheid, volledigheid, of deugdelijkheid van enig materiaal/inhoud op de Website, of de informatie, inhoud, materiaal of producten opgenomen op de Website, of (3) dat de functionaliteiten op de Website ononderbroken of zonder gebreken zullen functioneren, of dat gebreken zullen worden opgelost, of (4) geschiktheid voor een bepaald gebruik. Hengelsport Pluys is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten. U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website voor uw eigen risico geschiedt.
De Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde Partijen bevatten. Geen van de derde Partijen garandeert of onderschrijft de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring , advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.
Geen van de derde Partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige speciale,
´┐╝indirecte, afgeleide, immaterie╠łle of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, dan wel de informatie op de website zelf, zelfs indien deze was/waren gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot verwezenlijking van dergelijke schade.
Lokale regelgeving staat in sommige gevallen geen beperking van impliciete garanties, of het uitsluiten of beperken van bepaalde schade, toe. Indien dergelijke regelgeving op u van toepassing is, dan zou het kunnen dat sommige van de bovenstaande vrijwaringen, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en kunt u wellicht aanspraak maken op additionele rechten.


TYPEFOUTEN

Hoewel we ons uiterste best doen om correcte informatie op onze Website weer te geven, kan het voorkomen dat er fouten insluipen, zoals - maar niet beperkt tot - fouten met betrekking tot prijzen en productspecificaties. In voorkomend geval zullen we, ter onzer discretie, voor verzending contact met u opnemen voor instructies, of uw bestelling annuleren en u hierover informeren. Hengelsport Pluys behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden en onvolkomenheden te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst en eventueel door Hengelsport Pluys is bevestigd en het bedrag van uw rekening is afgeschreven.


BEEINDIGING

Het is Hengelsport Pluys toegestaan, naar eigen inzicht, uw toegang tot (delen van) de Website te blokkeren of op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de schending van de Voorwaarden. In het geval de Voorwaarden bee╠łindigen of niet meer van toepassing zijn, blijven de bepalingen inzake de Inhoud van de Website, het Intellectuele Eigendom, Vrijwaring en Uitsluiting/Beperking van Aansprakelijkheid, onverminderd van kracht. Indien u ontevreden bent over de diensten van Hengelsport Pluys/deze Website, is uw enige remedie het bezoek van deze Website te staken.


COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij waarderen uw feedback over de Website. Desalniettemin zullen commentaar, ideee╠łn, opvattingen, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de Website worden verzonden het exclusieve eigendom van Hengelsport Pluys worden/ zijn, en is Hengelsport Pluys gerechtigd alle dergelijke berichten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren en openbaren van dergelijke berichten, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook. Indien u een vraag of klacht heeft ten aanzien van de Voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.


HERROEPINGSRECHTU heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Stuur uw verklaring naar het volgende adres:

Hengelsport Pluys BV
Albertkanaalstraat 30
2560 Nijlen 
info@pluys.eu

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.